edycja zima 2017

Regulamin Loterii Promocyjnej „Lokata SGB (Zima 2017)”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  
 2. § 1
 3. 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie „Lokata SGB (Zima 2017)” (zwanej dalej też „Loterią”) jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000058205, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 248 207 300,00 zł (z czego wpłacono: 248 207 300,00 zł), NIP 777-00-05-362 (dalej „Organizator”).
 4. 2. Loteria organizowana jest na obszarze całego kraju, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu regulaminu Loterii (zwanego dalej „Regulaminem”).
 5. 3. Loteria trwa od 23.01.2017 r. do 20.03.2018 r., z tym, że okres promocji (sprzedaży) lokat, o których mowa w § 2 Regulaminu, trwa od 23.01.2017 r. do 21.04.2017 r.
 6. 4. Loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61‑037 Poznań.
 7. 5. Banki spółdzielcze umożliwiają skorzystanie z Loterii tylko na terenie, na którym prowadzą swoją działalność, zgodnie ze swoim Statutem oraz przepisami Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (j.t. Dz. U. 2016, poz. 1826).
 8.  
 9. § 2
 10. 1. W Loterii wezmą udział:
  • 1) 6-miesięczne lokaty terminowe "SGB" oraz 6-miesięczne terminowe lokaty oszczędnościowe „SGB”,
  • oraz
  • 2) 3-miesięczne lokaty terminowe "SGB" oraz 3-miesięczne terminowe lokaty oszczędnościowe „SGB”, zwane dalej „Lokatami SGB”, otwarte w placówkach banków spółdzielczych SGB, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, lub otwarte przez Internet (wyłącznie w bankach objętych Loterią, które świadczą taką usługę).
 11. 2. Z udziału w Loterii wyłączone są Lokaty SGB otwarte w Oddziałach SGB-Banku S.A.
 12.  
 13. § 3
 14. 1. Do udziału w Loterii dopuszczone są Lokaty SGB należące do:
  • 1) grupy I: osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych;
  • oraz
  • 2) grupy II: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 15. 2. Grupy Uczestników, którzy mogą wziąć udział w Loterii w danym banku spółdzielczym SGB, szczegółowo określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 16. 3. Z udziału w Loterii wyłączone są Lokaty SGB należące do członków Zarządu i pracowników Organizatora i banków spółdzielczych SGB wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz Lokaty SGB należące do członków ich rodzin, tj. małżonków oraz dzieci. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
 17.  
 18. § 4
 19. W Loterii oraz w losowaniu biorą udział Lokaty SGB spełniające łącznie następujące warunki:
  • 1) minimalna kwota Lokaty SGB wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100);
  • 2) Lokata SGB została otwarta w okresie promocji, tj. od 23.01.2017 r. do 21.04.2017 r.;
  • 3) Lokata SGB nie została zlikwidowana przed upływem:
   • a) 6 miesięcy od daty otwarcia 6-miesięcznej Lokaty SGB,
   • b) 3 miesięcy od daty otwarcia 3-miesięcznej Lokaty SGB;
  • 4) w losowaniu nagród I i II stopnia biorą udział wyłącznie Lokaty SGB spełniające warunki określone w pkt 1-3 niniejszego paragrafu, należące do podmiotów określonych w par. 3 Regulaminu, które na dzień losowania nagród posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 20.  
 21. § 5
 22. Udziały w losowaniu nagród I i II stopnia (zwane dalej „udziałami”) przyznawane są w następujący sposób:
  • 1) w przypadku 6-miesięcznej Lokaty SGB: dwa udziały w losowaniu nagród I i II stopnia przypadają na każde pełne 500 zł lokaty spełniającej warunki określone w § 4 pkt 1, 2, 3a oraz 4 Regulaminu,
  • 2) w przypadku 3-miesięcznej Lokaty SGB: jeden udział w losowaniu nagród I i II stopnia przypada na każde pełne 500 zł lokaty spełniającej warunki określone w § 4 pkt 1, 2, 3b oraz 4 Regulaminu.
 23.  
 24. § 6
 25. 1. W placówkach banków spółdzielczych SGB objętych Loterią znajdować się będą materiały reklamowe zawierające informacje o Loterii.
 26. 2. W celu przystąpienia do Loterii osoba otwierająca Lokatę SGB jest zobowiązana potwierdzić na formularzu („Oświadczenie Klienta”), stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu (w przypadku osób fizycznych będących konsumentami) lub załącznik nr 3 (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), lub poprzez formularz internetowy, że:
  • a) wyraża zgodę na udział w Loterii,
  • b) Regulamin został jej udostępniony,
  • c) zapoznała się z jego treścią,
  • d) zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 27. 3. Osoba otwierająca Lokatę SGB jest informowana przez pracownika banku, iż po założeniu Lokaty SGB i złożeniu oświadczenia staje się uczestnikiem Loterii i bierze udział w losowaniu nagród.
 28. 4. W przypadku udostępnienia przez dany bank możliwości otwarcia Lokat SGB za pośrednictwem serwisu internetowego, klient otwierając Lokatę SGB potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej www.sgb.pl oraz wyraża zgodę na pobieranie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Loterii.
 29. 5. W przypadku, gdy osoba otwierająca Lokatę SGB nie wyraża zgody, o której mowa w ust. 2 oraz ust. 4 niniejszego paragrafu, zostanie wyłączona z udziału w Loterii.
 30. 6. Uczestnik może założyć Lokatę SGB za pośrednictwem serwisu internetowego w terminie od dnia 23.01.2017 r. od godz. 00:00 do dnia 20.04.2017 r. do godz. 23:59 oraz w dniu 21.04.2017 r. od godz. 00:00 do godziny, do której w tym dniu jest czynny bank, w którym otwierana jest Lokata SGB.
 31.  
 32. § 7
 33. 1. Uczestnik może mieć dowolną liczbę udziałów w losowaniu.
 34. 2. Uczestnik może wygrać w Loterii łącznie jedną nagrodę II stopnia oraz jedną nagrodę I stopnia; spełnienie tego warunku zweryfikowane zostanie przez Wewnętrzną Komisję Nadzoru, o której mowa w § 12 ust. 1 Regulaminu, w trakcie losowania.
 35. 3. Jeśli okaże się, że dana osoba wygrała już nagrodę danego stopnia, to jej kolejny wylosowany udział nie będzie uprawniał do nagrody tego samego stopnia, a losowanie zostanie powtórzone, aż do momentu wyłonienia kolejnego Laureata.
 36. 4. Zwycięski udział nagrodzony nagrodą I stopnia bierze udział w losowaniu nagród II stopnia.

 

LOSOWANIA, POWIADOMIENIE O WYNIKACH, ODBIÓR NAGRÓD

 

 1.  
 2. § 8
 3. 1. Losowanie nagród I i II stopnia odbędzie się 16.11.2017 r. w siedzibie Organizatora w obecności Wewnętrznej Komisji Nadzoru, w skład której wchodzi osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów.
 4. 2. Losowanie nagród I i II stopnia odbędzie się przy użyciu urządzenia do gier spełniającego warunki art. 23a Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 471 z późn. zm.) lub ręcznego losowania losów. O sposobie losowania decyduje Wewnętrzna Komisja Nadzoru. Losowania dokonają członkowie Wewnętrznej Komisji Nadzoru.
 5. 3. W przypadku wyboru ręcznego losowania do każdego udziału przyznanego zgodnie z treścią § 5 Regulaminu, zostanie przypisana liczba porządkowa. Każdy udział zawiera numer lokaty. Numer lokaty występuje na liście w takiej liczbie, która odpowiada liczbie udziałów. Liczby porządkowe wraz z numerami lokat zostaną umieszczone na listach udziałów uprawnionych Uczestników loterii. Organizator przygotuje odpowiednią liczbę losów – losy zawierać będą liczby porządkowe przypisane do danego numeru lokaty. Dodatkowo, na potrzeby przeprowadzenia losowania nagród I stopnia, do każdego banku zostanie przypisana odpowiednia liczba losów odpowiadająca procentowemu udziałowi danego banku w całej liczbie udziałów Uczestników uprawnionych do losowania. Do każdego losu zostanie przypisana liczba porządkowa – liczby te wraz z nazwą i adresem banku zostaną umieszczone na liście. Organizator przygotuje odpowiednią liczbę losów – losy zawierać będą liczbę porządkową przypisaną do danego banku.
 6. 4. Losowanie nagród I i II stopnia zostanie przeprowadzone w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru losowania przy pomocy stosownej aplikacji komputerowej:
  • 1) w pierwszej kolejności, spośród wszystkich udziałów w loterii przyznanych zgodnie z treścią § 5 Regulaminu, zostaną wylosowane udziały, których posiadacze staną się Laureatami nagród I stopnia, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 Regulaminu – łącznie zostanie rozlosowanych 5 nagród I stopnia, w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych,
  • 2) następnie zostaną rozlosowane nagrody II stopnia – spośród wszystkich udziałów przyznanych zgodnie z treścią § 5 Regulaminu, na podstawie lokat założonych w danym banku, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 Regulaminu – łącznie zostanie rozlosowanych 357 nagród II stopnia w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych,
  • 3) rodzaj i ilość losowanych nagród II stopnia przypadających na dany bank spółdzielczy SGB oraz grupa Uczestników, wśród których rozlosowane będą nagrody w danym banku spółdzielczym SGB określa załącznik nr 1 do Regulaminu loterii.
  • W przypadku wyboru ręcznego losowania losów:
  • 4) w pierwszej kolejności zostaną rozlosowane nagrody I stopnia – najpierw zostanie wylosowany bank, a następnie udział z puli losów dotyczących wylosowanego banku, którego posiadacz stanie się Laureatem danej nagrody I stopnia. Procedura losowania każdej nagrody I stopnia jest powtarzana zgodnie z powyższym trybem. Łącznie zostanie rozlosowanych 5 nagród I stopnia, w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych,
  • 5) następnie zostaną rozlosowane nagrody II stopnia – losowanie będzie odbywało się odrębnie dla każdego banku wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, spośród puli wszystkich losów przyznanych zgodnie z treścią § 5 Regulaminu, dotyczących danego banku – łącznie zostanie rozlosowanych 357 nagród II stopnia w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych,
  • 6) rodzaj i ilość losowanych nagród II stopnia przypadających na dany bank spółdzielczy SGB oraz grupa Uczestników, wśród których rozlosowane będą nagrody w danym banku spółdzielczym SGB określa załącznik nr 1 do Regulaminu loterii.
 7. 5. Jeśli po weryfikacji Laureatów nagród I i II stopnia okaże się, że którykolwiek z nich nie spełnia warunków określonych w Regulaminie (m.in. zastrzeżenie wynikające z treści § 3 ust. 3 Regulaminu), utraci on prawo do nagrody, wówczas, w dniu 30.11.2017 r. odbędzie się ponowne losowanie nagród, które nie zostały rozdysponowane; nagrody te będą losowane w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych, według zasad określonych w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.
 8.  
 9. § 9
 10. Określenie rodzaju i wartości nagród – łączna, maksymalna wartość puli nagród I i II stopnia, uwzględniająca kwoty podatku, wynosi 373.439,56 zł brutto:
  • 1) nagrody I stopnia o łącznej wartości 78.205,37,00 zł brutto uwzględniającej podatek dochodowy:
   • a) samochód osobowy marki Nissan Juke 1,2DiG-T 115KM Acenta o wartości 68.300,00 zł brutto – 1 nagroda, z zastrzeżeniem że:
    • - w sytuacji, gdy Laureatem nagrody zostanie konsument (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), nagroda składać się będzie z samochodu osobowego marki Nissan Juke o wartości 68.300,00 zł brutto oraz dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 7.589,00 zł, która nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Loterii – łączna maksymalna wartość nagrody, uwzględniająca podatek, wynosić będzie 75.889,00 zł brutto,
    • - Organizator nie przewidział dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w sytuacji, kiedy Laureat nagrody w postaci samochodu osobowego marki Nissan Juke będzie zobowiązany do rozliczenia podatkowego wygranej nagrody na zasadach innych niż wskazane w art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032),
   • b) zestaw kina domowego Panasonic o wartości 1.049,00 zł brutto – 1 nagroda,
   • c) robot planetarny Russell Hobbs Desire o wartości 658,19 zł brutto – 1 nagroda,
   • d) zestaw do pielęgnacji włosów Remington (maszynka do strzyżenia, prostownica, suszarka) o wartości 418,53 zł brutto – 1 nagroda,
   • e) pled żakardowy o wartości 190,65 zł brutto – 1 nagroda.
  • 2) nagrody II stopnia o łącznej wartości 295.234,19 zł brutto uwzględniającej podatek dochodowy:
   • a) samochód osobowy marki Nissan Micra 1,2i 80KM N-TEC o wartości 51.150,00 zł brutto – 2 nagrody, z zastrzeżeniem że:
    • - w sytuacji, gdy Laureatem nagrody zostanie konsument (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), nagroda składać się będzie z samochodu osobowego marki Nissan Micra o wartości 51.150,00 zł brutto oraz dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 5.683,00 zł, która nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Loterii – łączna maksymalna wartość 1 nagrody, uwzględniająca podatek, wynosić będzie 56.833,00 zł brutto, łączna wartość 2 nagród uwzględniająca podatek dochodowy wynosić będzie 113.666,00 zł brutto,
    • - Organizator nie przewidział dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w sytuacji, kiedy Laureat nagrody w postaci samochodu osobowego marki Nissan Micra będzie zobowiązany do rozliczenia podatkowego wygranej nagrody na zasadach innych niż wskazane w art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032),zestaw kina domowego Panasonic o wartości 1.049,00 zł brutto – 34 nagrody o łącznej wartości 35.666,00 zł brutto,
   • b) robot planetarny Russell Hobbs Desire o wartości 658,19 zł brutto – 149 nagród o łącznej wartości 98.070,31 zł brutto,
   • c) zestaw do pielęgnacji włosów Remington: maszynka do strzyżenia, prostownica, suszarka o wartości 418,53 zł brutto – 66 nagród o łącznej wartości 27.622,98 zł brutto,
   • d) pled żakardowy o wartości 190,65 zł brutto – 106 nagród o łącznej wartości 20.208,90 zł brutto.
 11.  
 12. § 10
 13. 1. Nagrody przewidziane w ramach Loterii wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 14. 2. Laureaci nagród I i II stopnia będą zawiadamiani – o wygranej i sposobie oraz trybie jej odbioru – przez Organizatora pisemnie listem poleconym nadanym w placówce Poczty Polskiej najpóźniej do dnia 15.12.2017 r.; dodatkowo wyniki losowań nagród I i II stopnia będą podane do publicznej wiadomości w okresie od dnia 15.12.2017 r. do dnia 06.02.2018 r. na stronie www.sgb.pl poprzez wskazanie numeru Lokaty SGB oraz placówki banku spółdzielczego SGB, w którym została założona.
 15. 3. Nagrody I i II stopnia będą wydawane od dnia 15.12.2017 r. do dnia 06.02.2018 r. w miejscu, w którym Laureat założył zwycięską Lokatę SGB (lista banków spółdzielczych SGB stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) lub w banku objętym Loterią, którego dotyczy strona internetowa, na której Laureat założył Lokatę SGB.
 16. 4. Laureat przy odbiorze nagrody jest zobowiązany okazać dokument, który potwierdzi jego tożsamość.
 17. 5. Nieodebranie nagrody we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją Laureata z nagrody.
 18. 6. Nagrody nieodebrane i nagrody, co do których posiadacze utracili prawo, nie podlegają kolejnemu, trzeciemu losowaniu i pozostają własnością dotychczasowego właściciela.
 19. 7. Nagroda zostanie wydana osobiście posiadaczowi Lokaty SGB lub osobie otwierającej Lokatę SGB w imieniu osoby prawnej lub osobie reprezentującej posiadacza wymienionej w KRS lub osobie upoważnionej, posiadającej pełnomocnictwo z uwierzytelnionym podpisem mocodawcy; osoba odbierająca nagrodę potwierdza pisemnie odbiór nagrody.

 

PRAWIDŁOWOŚĆ URZĄDZANIA LOTERII

 

 1.  
 2. § 11
 3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora - SGB-Bank S.A., przy ul. Szarych Szeregów 23a, w Poznaniu (60-462) (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00), w siedzibach banków spółdzielczych SGB wskazanych w załączniku nr 1 (w godzinach otwarcia tych banków) oraz na stronie www.sgb.pl w trakcie trwania Loterii, tj. od dnia 23.01.2017 r. do dnia 20.03.2018 r.
 4.  
 5. § 12
 6. 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana dalej Komisją, powołana przez Organizatora.
 7. 2. Organizator wydaje regulamin działania Komisji.
 8. 3. W składzie Komisji znajduje się osoba legitymująca się stosownym świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów.
 9. 4. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Loterii; Uczestnik Loterii może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora - SGB-Bank S.A. przy ul. Szarych Szeregów 23a, w Poznaniu (60-462) (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00) od dnia 15.12.2017 r. do dnia 06.02.2018 r.
 10. 5. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Loterii odbywać się będzie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 922). Administratorem danych osobowych uczestników Loterii jest bank spółdzielczy, w którym uczestnik założył lokatę (lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania przetwarzania tych danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w Loterii.
 11. 6. Administrator danych będzie archiwizował dokumenty dotyczące Uczestników Loterii przez okres 5 lat, liczony od zakończenia roku, w którym została wydana nagroda.
 12. 7. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, administrator danych zniszczy dokumenty dotyczące Uczestników Loterii.
 13. 8. Organizator będzie archiwizował dokumenty dotyczące Laureatów Loterii przez okres 5 lat, liczony od zakończenia roku w którym została wygrana nagroda (dotyczy dokumentacji Loterii, w tym dokumentacji dotyczącej reklamacji).

 

REKLAMACJE, PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

 

 1.  
 2. § 13
 3. Reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie, w jeden z poniższych sposobów:
  • 1) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej od dnia 23.01.2017 r., najpóźniej do dnia 20.02.2018 r. - o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki z datą nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na adres Organizatora: SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań;
  • 2) dostarczone osobiście od dnia 23.01.2017 r. (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00) najpóźniej do dnia 20.02.2018 r. do siedziby Organizatora: SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data dostarczenia przesyłki do siedziby Organizatora.
 4.  
 5. § 14
 6. 1. Reklamacje rozpatruje Komisja, o której mowa w § 12 ust. 1 Regulaminu.
 7. 2. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora, wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu z dopiskiem na kopercie: „Reklamacja – Lokata SGB (Zima 2017)”.
 8. 3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2010 r., nr 118, poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika Loterii, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w loterii promocyjnej „Lokata SGB (Zima 2017)”, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 9. 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 20.03.2018 r. (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).
 10. 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres wskazany w reklamacji.
 11. 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
 12. 7. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.
 13. 8. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1.  
 2. § 15
 3. 1. Nagrody rzeczowe I i II stopnia nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.
 4. 2. Nagradzanym uczestnikom Loterii nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
 5. 3. Nagrody rzeczowe posiadają gwarancję producenta.
 6.  
 7. § 16
 8. 1. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
 9. 2. Właściwym dla Organizatora organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
 10. 3. Uczestnik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
 11. 4. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8.000 zł.
 12. 5. Wszystkie zmiany w Regulaminie dopuszczalne są wyłącznie po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu.

 

 

developed by Partner IT